Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti II. a viac)
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určuje mestská časť v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, v tupni odkázanosti II. a viac, čo znamená:

  • sebaobsluha, napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi
  • starostlivosti o domácnosť, napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka
  • základné sociálne aktivity, napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci poskytovanej osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákonná lehota

Služba je poskytnutá oprávnenému žiadateľovi hneď ako sú dostupné kapacity.

Poplatky

Poplatok za poskytnutú službu je v závislosti o mieri odkázanosti na sociálnu službu v zmysle posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Kompetencie

Životné situácie